Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2013

Húsvéti misztérium

A misztériumok, a maguk mélységében e földön sohasem tárulkoznak föl az ember előtt. Ez azonban nem Isten titkolózása miatt van így. Hogyan tehetné Isten, akiről tudjuk, hogy színről színre látást ígért nekünk a mennyek országában, hogy elzárkózik az Őt megismerni vágyók elől? Hogyan burkolózhatna az ismeretlenségben az, aki értünk adata önmagát, aki az üdvtörténetben mindig az ember után kiáltott, először éppen így: Ádám! Hol vagy? Akkor mégis mire véljük, hogy az emberi elme és az emberi szív előtt is zárva maradnak az Istenre nyíló kapuk? Úgy sem tudnánk fölfogni, gondolják sokan. Nekik mondom: Mózest sem perzselte meg az égő csipkebokor. Nem vagyunk rá méltók, mondják mások. Bár azt hiszem, hogy nekik igazuk van én mégis egyetlen döntő okot látok arra, hogy Isten hittitkokat tart. Ez az ok egyszerű. Ha mindent látnák, fölfognánk és értenénk, lenne még szükségünk hitre? Pedig az Emberfia visszatértének legnagyobb kérdése az, hogy talál-e majd hitet a világban. Tiszta hitet. Akkor.…

Szavak, szavak, szavak…

Nem kell nagyot mondani az imában. A mi Atyánk akkor is meghallgat bennünket, ha a mindennapi ügyeinkről beszélgetünk vele. Nem kell nagyot mondani a prédikációban sem. A cél, hogy a homília hallatán Istent dicsőítsük: amint az angyalok a mennyben, úgy mi emberek a földön is. A tanúság tevő helyzetekben sem kell ékesszólást elvárni magunktól. Ha embertársainak azt látják, hogy mi mindig megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, akkor elég egészen egyszerűen is kifejezni magunkat és az emberek adni fognak szavunkra. S ha el is hibázzuk néha fontos megnyilvánulásainkat, de mindig törekszünk arra, hogy ne menjünk bele a tudálékosság kísértésébe, akkor eljön az országa és megvalósul akarata annak, aki a mennyekben van.

Normális vagy?

Tudnád élvezni egy luxus utazás örömeit, ha a rávalót üzleti csalások és hazugságok révén szerezted? Büszke lennél az olimpiai aranyérmedre, ha a győzelemhez doppingolás révén jutottál volna? Megelégedéssel töltene el, hogy politikai hatalomhoz jutottál, ha a hozzá szükséges szavazatokat pénzért vásároltad? Örülnél a Nobel-díjnak, ha nem tudásod, hanem kapcsolataid révén szerezted? Ha most elkezdted mérlegelni a dolgot, akkor normális vagy. Korod átlagos embere. Semmi különös. A tömeg egy tagja. A XXI. századi, európai gondolkodást sajátítottad el. Ha a kérdésekre azonnal nemmel feleltél, akkor deviáns módon gondolkozol. Olyan úton jársz, amelyre egyre kevesebben merészkednek. Kisebbséghez tartozol. Különös vagy, mert nem szeretnél azzá lenni. Én ennek örülnék. És Te?

Mit kezdjen egy ferences a rabló gazemberekkel?

Ma azt tanultam meg Szent Ferenctől, hogy mit tegyen követője, ha rabló gazemberek kerülnek útjába. Az nyitja meg a másik ember szívét, ha jó szívet tételezel föl benne. Egy rabló gazember sok fortélyt kipróbál életében. Megdöbbented, ha megérzi szavadból, hogy nem akarsz rossz hajlamira építve hatást gyakorolni rá. Elkezdi érezni, hogy minden manipulációtól mentesen, pusztán abból kiindulva, hogy Isten mindenkinek jó szívet adott, ezt a jót látod benne. Ez megrendíti és megindítja, mozgásba hozza és saját szívének jóságával ajándékoz meg tettedért cserébe téged.

Anya és hitbizonyosság

A hitre jutás és utána a hitérzék kifejlődése nem olyan tanulási folyamat, mint ahogy írni-olvasni tanulunk. A hit alapjait nem úgy sajátítjuk el, mintha betűről betűre haladnánk, egyre komolyabb könyveket olvasnánk, s végül teológiából doktorálnánk. Sokkal inkább úgy növekszünk a hitbizonyosságban és az abból fakadó cselekedeteinkben, mint ahogy gyermekkorunkban beszélni tanultunk. Utánzás, felismerések, egyéni lelemény kell egy kis emberkének, hogy kommunikálni tudjon. És kell még valami. Szerető család. A családban pedig, magzati korunktól 1-2 éves korunkig a nyelvtudást átadó legfőbb személy az édesanyánk. Őt halljuk legtöbbet. Ezt a rendet Isten alkotta így, és az ember könnyen belátja, hogy mindaz, amit Isten alkotott, jó. Ezért tartom fontosnak, hogy az Egyház minden lényegi megnyilvánulásában utal arra, hogy van Égi Édesanyánk. Van a hit szókincsének és logikájának elsajátításában mintánk és pártfogónk. Amikor kisgyerekeknek arról beszél egy hitoktató, hogy Mária volt Jézus a…

Probléma a Matematika Birodalmában

Valamikor, réges-régen, a Matematika Birodalmában a görbék elkezdetek panaszkodni az egyenesekre. A Birodalom egész sajtóját telekürtölték azzal, hogy az egyenesek unalmasak, fantáziátlanok és nélkülöznek minden kreativitást. Az egyenesek ezzel veszélyt jelentenek a haladásra. Az egyenesek kezdetben rá se hederítettek a görbék hangoskodására, mert tudatában voltak hasznosságuknak: ők a legrövidebb út két pont között. Ez a hozzáállás azonban csak elmérgesítette a helyzetet. A görbék egyre gúnyosabban és erőszakosabban léptek föl, az egyenesek pedig már nem tudták megőrizni higgadtságukat. A Matematika Birodalmában akkor ért el a probléma, a „most, azonnal megoldást kell találni” szintre, amikor a görbék bejelentették, hogy vagy átalakul az egyenesek fele görbévé, vagy ők otthagyják a Birodalmat. Ekkor ült össze az ország vezetősége, az Együtthatók Tanácsa. Mint a Tanács neve is mutatja, ebben azok az aritmetikai és geometria polgárok tanácskoztak, akik együtt képesek voltak hatni a tö…

Gyűlölet teszt

Akik gyűlölködnek, szívességeket tesznek egymásnak. Akik szeretnek, áldozatokat hoznak egymásért. Akik gyűlölködnek, megköszönik a szívességeket. Akik szeretnek, hálásak mindenért. Akik gyűlölködnek, módszereket adnak át egymásnak: a gyűlölködés módszereit. Akik szeretnek, önmagukat osztják meg másokkal. A gyűlölet könnyen lesz politikai programmá. A szeretet életcél. Aki szeret, beismeri bűneit. A gyűlölet pedig maga a bűn. De ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a szeretet.

Mese az értetlenkedő plébánosról és a falu bölcséről

Egy nap a megyéspüspök előtt megjelent egy falu bölcse. – Főtisztelendő püspök úr! – kezdte a mondandóját a bölcs. A püspök intett a kezével, hogy térjen a lényegre, s mivel a bölcs nem balga, rögtön a lényegre is tért. – A plébánosunk képzésének ügyében jöttem. A mi életünk egyszerű, de sok részlete van, ami a gazdálkodáshoz kapcsolódik. Tudja, Püspök úr, hogy van az a való világban, az ember nem megy mindig az egyenes úton, de oka van annak is. Sokszor oly nehéz megértetni a plébános úrral magát azt az anyagi alapot, amire ugye… Szóval, hogyan gyónjunk olyasmiről, amit a plébános úr, csak távoli hírekből hall…? – Tehát az a kérésük, hogy hadd oktassák gazdálkodástanra a plébánosukat – vágott egy egyenest a megyéspüspök, majd föltette a kérdését ­is: – és ettől mit várnak? Hogy jobban megértse a falu népét vagy, hogy legyen megértőbb? – Ezt is, azt is. – Mégis melyet inkább? No, ez a kérdés már a bölcsnek is fejtörést okozott. Mivel azonban nem csak az eszét, de a szívét is használni…

Személyes látásmód

Jézus kérdésére, hogy mit szeretne, a vak ember két szóval válaszolt. „Hogy lássak!” Mindannyian megrendülünk ettől a két szótól. Hiszen érezzük, tudjuk, milyen nehéz élni látás nélkül. Milyen hatalmas hiány a látás hiánya. Kizár a világból. Majdnem ugyanezt mondhatta a vámos, Lévi is, aki tetteivel magát rekesztette ki kora társadalmából. Ő, mikor Jézust várták érkezni honfitársai, egy fára mászott föl. Ha akkor a Megváltó megkérdezte volna, „Lévi! Miért másztál föl a magasba”, a későbbi Szent Máté apostol így válaszolt volna: „Hogy lássalak!”. Mindannyian értjük a különbséget a két kifejezés között. Gyakran vagyunk úgy, hogy szeretnénk látni Istent és a teremtés számunkra eddig elrejtett összefüggéseit. Szeretnénk rájönni, hogyan működik az Isten-teremtette, de emberi szemmel láthatatlan megannyi létező. Ebből az emberi vágyból nézve érthető, miért vannak olyan sokan közülünk, akik az ezoterikus könyveket falják. Ha nem is látni, de a látható mögé be-bekukkantani szeretnének. És a …

Kutatók éjszakája

A semmi és a minden között nem létezett átmenet. Isten teremtő szava egyetlen hangjánál sem bicsaklott el. S bár az Úr Önmagától egészen elválaszthatót alkotott, az anyag minden szintjén fölismerhető jelekben rejtette a nevét. Amikor egy tudós, érdektől és érdeklődéstől hajtva, a világ összetartó és működtető titkait úgy fürkészi, hogy eltekint a teremtettség tényétől, hiszen az hit, szakszerűen jár el. Amikor, azonban elhallgatja azt a fölfedezést, amely szerint Isten létezik, árulást követ el. Mint Júdás Jézust: sötét, magányos éjbe taszítja az ilyen tudós, az igazságot kereső embereket. Jó és rossz tett között Isten nem hozott létre az erkölcs világában sem semmilyen mezsgyét. Az Úr világosan megmondta, hogy visszatértekor: lesznek, akik jobbján, s lesznek, akik balján foglalhatnak majd helyet. Akkor azok, akik az igazságra éhezőknek nem adtak enni, és az Istenre szomjazóknak nem mutatták meg az igék forráshelyeit, nehéz helyzetbe kerülnek. A tudomány, ugyanis, azon a napon elenyé…

Példabeszéd 9 beszélt nyelvről

Egy király egy bánatos délutánon királysága hadvezérétől aggodalmat keltő híreket kapott. A főkatona elmondta, hogy az ismert világ legfiatalabb császárságának serege már a szomszédos országok határáig verekedte magát. A király nem volt ezen meglepve: a hatalmas birodalmak valamiért mindig még hatalmasabbak akarnak lenni és hódító háborúkat vívnak. S mivel ezt a kisebb országok vezetői is tudják, csúcsra fejlesztik seregeiket. És… És, ha lehet, összefognak. A király tehát azt a parancsot adta a fővezérnek, hogy azonnal induljon a hadsereg minden dandárja a környező országokon át és vegye rá a többi ország hadvezéreit, hogy egyetlen nagy seregként ütközzenek majd meg a császár katonáival. A hadsereg el is indult és minden országból maga mellé állította a hadra fogható sokaságot. Igen ám, de ennek ára volt. Valamennyi nemzet hadvezére azt kérte, hogy ő lehessen az egyesített seregek főnöke. Ebbe a mi hadvezérünk nem ment bele. Kitalált rá egy igazságosnak és praktikusnak tűnő megoldást…